Regulamin

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Saller-Polska dostępnego pod adresami: http://saller-polska.com, http://saller-polska.com.pl, http://saller.com.pl, http://saller-sport.com.pl, http://saller-sport.pl, http://sport-saller.pl
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Saller-Polska jest Dominik Łysak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dominik Łysak „Saller-Polska” z głównym miejscem wykonywania działalności w Legnicy przy ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 14 lok. 4, 59-220 Legnica, NIP: 6912290077, REGON: 021548919.
 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: natalia@saller-polska.com, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 / 608 551 027, faxem: - w Dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 Nasze Biuro Handlowe znajduje się przy ul. Kaczawskiej 28, 59-220 Legnica.

§. 2 DEFINICJE

 1. Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Saller-Polska, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Usługobiorca, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – Sklep Internetowy Saller-Polska dostępny pod adresami internetowymi http://saller-polska.com, http://saller-polska.com.pl, http://saller.com.pl, http://saller-sport.com.pl, http://saller-sport.pl, http://sport-saller.pl,
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. „Moje Konto” – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Saller-Polska w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Moje Konto”.
 4. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Moje Konto” podając login i hasło.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać: a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b) Włączoną obsługę Java Script, c) Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Saller-Polska wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce "Polityka Prywatności"
 3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.
 2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.
 3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: a. Imię i nazwisko, b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), c. Numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: a. Firmę, b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu, e. Numer telefonu.
 7. Ukończenie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do „Mojego Konta” oraz jego usunięciem.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, b. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”, e. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje Konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Saller-Polska.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Saller-Polska są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Usługobiorcą zarejestrowanym (posiadającym „Moje Konto”) jak i z Usługobiorcą niezarejestrowanym. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo: a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz b. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 9-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-12.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również e-mailem na adres: natalia@saller-polska.com, Zamówienia można składać także telefonicznie: +48 / 608 551 027, Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze.
 7. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 10 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu, b. dodania ich do koszyka, c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy, d. zalogowania do usługi „Moje Konto” w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej, e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany. f. kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę".
 9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, c. propozycji zmian w treści zamówienia, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
 10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
 11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Saller-Polska podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed złożeniem zamówienia.
 13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu zaksięgowania wpłaty) zmianę treści zamówienia.
 14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt g.
 15. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
 16. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazywany trakcie zawarcia umowy sprzedaży. Zwykle czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze lub odbioru osobistego, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 17. Kody rabatowe nie obejmują produktów oznaczonych ikonką "bestSALLER" oraz kolekcji dedykowanej dla akademii i klubów. 

§. 7. DOSTAWA

 1. Kupujący wybiera sposób zapłaty oraz formę odbioru zakupionego towaru.
 2. Zamówione produkty są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, Poczta Polska. Koszt wysyłki: a. płatność przelewem: 16 zł, b. za pobraniem: 20 zł.
 3. Przy zakupie kilku rzeczy za przesyłkę Kupujący płaci tylko raz, jeśli waga zakupionych towarów przekroczy 30 kg koszt wysyłki zwiększy się o kolejną paczkę. O ostatecznych kosztach przesyłki Kupujący zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Paczka wysyłana jest na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Kupujący może dokonać zmiany adresu dostawy. W takim przypadku prosimy o przesłanie nowego adresu drogą elektroniczną na adres e-mail: natalia@saller-polska.com,
 5. Istnieje także możliwość odbioru osobistego w naszym punkcie handlowym w Legnicy, ul. Kaczawska 28, o czym prosimy wcześniej poinformować. W przypadku wyboru odbioru osobistego dostawa realizowana na warunkach LOCO MAGAZYN DOSTAWCY. Oznacza to, iż Kupujący powinien odebrać towar własnym transportem z magazynu Sprzedającego.
 6. Towar jest wysyłany codziennie w dni robocze.
 7. W przypadku gdy posiadamy dany towar na stanie magazynowym jest on wysyłany jeszcze tego samego dnia, bądź następnego jeśli zamówienie nastąpi po godzinie 14.00
 8. W razie gdy nie posiadamy danego produktu na stanie magazynowym Kupujący zostanie o tym powiadomiony oraz o ewentualnym terminie dostarczenia. W takim przypadku do Kupującego należy podjęcie decyzji czy chce zrezygnować z zamówienia za zwrotem całości wpłaty czy wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy.
 9. Dostawy towaru z Niemiec otrzymujemy przynajmniej raz w tygodniu co umożliwia nam sprawną i szybką wysyłkę do naszych Klientów.
 10. W przypadku kiedy czas oczekiwania na towar przekroczy 10 dni roboczych prosimy o kontakt z przedstawicielem Saller-Polska.
 11. Wszystkie wysyłane przez nas paczki są zapakowane w firmowy karton bądź folię kurierską Poczty Polskiej, oraz dodatkowo każda przesyłka jest przez nas oklejana firmową taśmą, w razie widocznych uszkodzeń firmowych zabezpieczeń prosimy o odmowę odbioru paczki, bądź otwarcie paczki przy kurierze i sprawdzenie jej zawartości.
 12. W przypadku zakupu towaru z kategorii WYPRZEDAŻ prosimy o wcześniejszy kontakt w sprawie dostępności towaru.

§. 8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 1. wiadomością e-mail, na adres natalia@saller-polska.com, 2. w formie pisemnej, na adres SALLER-POLSKA, ul. Kaczawska 28, 59-220 LEGNICA
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy: 10. w której zakupiony towar został spersonalizowany, tj. naniesiony nadruk. 
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Saller-Polska oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Moje Konto”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Usługobiorcy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 10. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: a) przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży; b) przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy; c) przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru towaru.
 2. Dane do przelewu: SALLER-POLSKA, ul. Witkiewicza 14/4, 59-220 LEGNICA, ALIOR BANK Oddział Legnica, nr konta: 29 2490 0005 0000 4500 7866 1036.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy SALLER-POLSKA, ul. Kaczawska 28, 59-220 LEGNICA.
 4. W przypadku zapłaty przelewem jeśli płatność za towar nie zostanie zrealizowana w terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Saller-Polska, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zbiór danych osobowych klientów został zarejestrowany pod numerem .................
 5. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy.
 9. Wraz z usunięciem „Mojego Konta” Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 12. WYMIANA TOWARU

 1. Niezależnie i bez uszczerbku dla praw konsumenta, o których mowa w §. 8., towar może zostać zwrócony lub wymieniony na inny rozmiar bądź kolor w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wyjątek stanowi bielizna osobista, która nie podlega zwrotowi bądź wymianie w tym trybie oraz towar spersonalizowany, czyli z wykonanym uprzednio nadrukiem. 
 2. Warunkiem zwrotu w tym trybie jest odesłanie do nas nieużywanego towaru z metkami oraz dowodem zakupu na adres: SALLER-POLSKA Dominik Łysak ul. Kaczawska 28 59-220 Legnica
 3. Koszty wymiany pokrywa kupujący.
 4. W przypadku wymiany prosimy o wcześniejszy kontakt: e-mail: natalia@saller-polska.com lub Tel: +48 608 551 027.
 5. Zwroty przesyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane chyba, że wcześniej zostało to uzgodnione z przedstawicielem Saller-Polska.

§. 13. REKLAMACJE

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać: a. Imię i nazwisko, b. numer zamówienia, c. opis wad towaru, d. datę zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać: a. Imię i nazwisko, b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie, c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: natalia@saller-polska.com, telefonicznie pod nr telefonu: +48 608 551 027, listownie pod adresem: SALLER-POLSKA, ul. Kaczawska 28, 59-220 Legnica
 7. Reklamowany towar klient przesyła na własny koszt na adres Saller-Polska, ul. Kaczawska 28, 59-220 Legnica. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji kwota przesyłki (udokumentowna) będzie zwrócona na podane przez klienta konto bankowe. 
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

§. 14. KARTA DUŻEJ RODZINY

W naszym sklepie honorujemy Kartę Dużej Rodziny, dzięki której uzyskasz -15% rabatu na zakup. 

Czym jest Karta Dużej Rodziny? 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek a także dodatkowych uprawnień skierowanym dla rodzin wielodzietnych. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Posiadacze karty będą mieli możliwość korzystania z wielu zniżek z zakresu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.Ponadto zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

W jaki sposób uzyskać zniżkę na zakupy w naszym sklepie:

 1.  Dodaj do koszyka wszystkie produkty które chcesz zakupić.
 2.  Następnie przejdź do koszyka, wypełnij formularz zamówienia oraz wybierz formy dostawy i płatności (proszę wybrać opcję przelewu tradycyjnego lub płatności za pobraniem)
 3.  W koszyku w polu "komentarz do zamówienia" podaj swój numer Karty Dużej Rodziny.
 4.  Po złożeniu zamówienia zweryfikujemy Twój numer. Jeśli będzie prawidłowy to otrzymasz zniżkę w wysokości -15%.
 5.  Na podany w zamówieniu adres e-mail prześlemy również potwierdzenie złożonego zamówienia z udzielonym dodatkowym rabatem.

Rabat nie dotyczy produktów w ofercie "bestSALLER oraz produktów z kolekcji dedykowanej dla AKADEMII 

§. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.